Všeobecné obchodní podmínky

 1. Předmět závazkového vztahu

 2. Způsob uzavření smlouvy

 3. Podmínky rezervace a platby

 4. Cena pronájmu

 5. Doba pronájmu

 6. Další práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

 7. Zrušení nebo změna rezervace ze strany pronajímatele

 8. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 9. Práva z vadného plnění

 10. Ochrana osobních údajů

 11. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při realizaci pronájmu ateliéru/studia – Studio Strojírna Hradec Králové jako provozovatelem nájemcem – fyzickou nebo právnickou osobou, která uzavírá s provozovatelem smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru za použití elektronického formuláře, či jiným způsobem.

 

Nájemce rezervací ateliéru, a to ať elektronicky, prostřednictvím formuláře či jiným způsobem, potvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a byly mu srozumitelně poskytnuty veškeré potřebné informace, práva a povinnosti pojící se s poskytnutou službou. Nájemce odesláním elektronického rezervačního formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za dohodnutých podmínek.

 

1. Předmět závazkového vztahu

Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi provozovatelem a nájemcem, je pronájem nebytového prostoru – fotoateliéru provozovaného na adrese: Pražská tř. 360, Kukleny, 500 04 Hradec Králové (mapa) s příslušenstvím a vybavením, za účelem, za cenu a na dobu mezi stranami sjednanou.

Účelem nájmu je vždy pouze audiovizuální záznam, čili pořízení fotografických snímků nebo videa, pokud není předem dohodnuto jinak. Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat jen k sjednanému účelu.

 

2. Způsob uzavření smlouvy

Nájemce objednává službu – pronájem pomocí formuláře v elektronické podobě, který je zveřejněn na webových stránkách rezervace: https://studiostrojirna.notado.cz Vytvořením rezervace nájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Na adrese https://studiostrojirna.notado.cz si nájemce vybere nabízenou službu a rezervaci následovně:

 1. Krok – zvolí službu s počtem hodin, kterou chce pronajmout
 2. Krok – vybere v online kalendáři z volných hodin požadovaný termín (den a hodinu), pokud se nájemce rozhodne změnit požadovaný blok s počtem hodin, vrátí se k předchozímu kroku, ve kterém provede požadovanou změnu potvrzením jiného typu bloku.
 3. Krok – vyplní veškeré osobní údaje, nájemce je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Do pole Poznámka můžete napsat individuální sdělení.
 4. Krok – Shrnutí rezervace, potvrzení souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Klikněte na tlačítko  “Zaplatit”
 5. Krok – přesměrování na platební bránu Stripe. Po zaplacení za vybranou službu je vaše rezervace aktivní.
 

3. Podmínky rezervace a platby

Vytvoření rezervace a přesměrování na platební bránu musí proběhnout z téhož internetového prohlížeče. Není možné posílat odkaz na platbu do jiného zařízení nebo prohlížeče, protože v takovém případě nebude rezervace považována za platnou.

 

4. Cena pronájmu

Cena pronájmu je uvedena v ceníku uveřejněném na stránce provozovatele: https://studiostrojirna.cz/ Nájemné zahrnuje užití předmětu pronájmu.

Ceník se vztahuje pouze na 1 fotografa ve studiu plus 5 osob (vizážistka, členové rodiny včetně dětí a čekající osoby).

V případě požadavků na delší dobu pronájmu nebo více osob ve studiu nás kontaktujte. Další fotograf plus 100% z ceny.

Pokud zákazník překročí stanovený čas rezervace, který je na jednu hodinu, bude mu doúčtován poplatek, který se rovná ceně pronájmu studia na 1,5 hodiny. V případě překročení času u ostatních časových rezervací mu bude doplatek dopočítán s ohledem na celkový rezervovaný čas ve studiu.

 

5. Doba pronájmu

Pronájem je vždy sjednán na dobu určitou, a to dobu přesně sjednanou mezi pronajímatelem a nájemcem v každé smlouvě. Doba nájmu vždy zahrnuje i veškerou přípravu na počátku pronájmu a stejně tak i nezbytné úkony na konci pronájmu, jako např. úklid rekvizit a navrácení vybavení na původní místo, úklid, zavírání oken, balení vlastního vybavení atp.).¨

Doba pronájmu je vždy sjednána jako pevná a závazná a na dobu jejího trvání nemá žádný vliv pozdní zahájení užívání předmětu pronájmu nájemcem; stejně tak předčasné opuštění předmětu pronájmu nájemcem nemá vliv na trvání pronájmu a nájemce je povinen uhradit nájemné za celou sjednanou dobu pronájmu.

Dobu pronájmu je možné v rámci jedné objednávky a jednoho dne sjednat vždy pouze na hodiny po sobě jdoucí; pokud bude nájemce požadovat v rámci jednoho dne více termínů na sebe bezprostředně navazujících, musí učinit separátní objednávky a uzavřít s pronajímatelem více smluv Nájemce má právo rezervaci 1x bezplatně přesunout.

 

Rezervaci nelze přesunout na nový termín méně než 48 hodin před plánovaným pronájmem. Storno poplatek při zrušení rezervace do 48 hodin před pronájmem činí 50% fakturované částky. Storno poplatek při zrušení rezervace méně než 48 hodin před pronájmem činí 100% fakturované částky.

 

Nájemci je umožněn vstup do fotoateliéru ne dříve než 5 minut před počátkem sjednaného pronájmu (nebude-li dohodnuto jinak).

 

Před uplynutím výše sjednané doby může pronájem skončit: A. dohodou pronajímatele a nájemce, B. okamžitou výpovědí pronajímatele v případě, že nájemce bude hrubým způsobem porušovat ujednání smlouvy, těchto podmínek či jiné povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pokud způsobí na předmětu nájmu škodu nebo bude v důsledku užívání nájemce hrozit vznik závažné škody či jiné újmy.

 

6. Další práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání a řádně plnit všechny svoje povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Ostatní práva a povinnosti pronajímatele vyplývají z právních předpisů upravujících nájem nebytových prostor.

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu a v dohodnutém rozsahu. Nájemce je povinen seznámit s pravidly užívání fotoateliéru všechny osoby, kterým umožní do předmětu nájmu přístup.

Pronajímatel si vyhrazuje právo změny vybavení a dekorací studia bez předchozího upozornění. Nájemce bere na vědomí, že maximální nosnost pódia je 250 kg.

 

V celém fotoateliéru je přísně zakázáno:

 • focení/natáčení pornografického charakteru
 • konzumace alkoholických nápojů
 • kouření
 • jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm
 • používání jakýchkoliv speciálních efektů (kouř, bubliny, konfety, tělové oleje atp.)
 • vstupovat do studia s jídlem (Pro udržení co nejvyšší kvality chodu studia je zakázáno vnášení tekutin a potravin do hlavního studia – konzumace je povolena pouze v maskérně.)
 • nechat děti bez dozoru
 • vstup se zvířaty
 • provádět jakékoliv činnosti, které by mohly způsobit škodu
 • Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu, nebo jeho část, do užívání jakýmkoliv třetím osobám.
 • Přesouvání / odstranění pódia a ostatního nábytku. (Možné jen a pouze po předchozí domluvě s pronajímatelem.)
 

Další povinnosti nájemce:

 • Nájemce je povinen okamžitě oznámit pronajímateli vznik jakékoliv škodní události na předmětu nájmu. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla z nesplnění této povinnosti.
 • Nájemce se zavazuje udržovat klid nejen v ateliéru, ale rovněž na přístupové chodbě, v budově i areálu ZVU.
 • Nájemce se zavazuje zdržovat se především v pronajatých místnostech studia.
 • Nájemce je povinen dbát zvýšené opatrnosti při pohybu kolem prosklených příček, především při pohybu dětí či práci se světly.
 • Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli přístup do předmětu nájmu za účelem kontroly řádného užívání nájemcem.
 • Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti nájemce, vykonávané v předmětu nájmu.
 • Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený.
 • Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. Nájemce se zavazuje způsobenou škodu pronajímateli neprodleně uhradit.
 • Nájemce je povinen po skončení pronájmu vrátit pronajímateli předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal na počátku pronájmu.
 • V případě porušení těchto obchodních podmínek si pronajímatel vyhrazuje právo uplatnit sankci v podobě pokuty odpovídající rozsahu vzniklé škody.
 

Ostatní:

 • Voda a toalety jsou umístěny na chodbě.
 • Při pronájmu za účelem pořízení videozáznamu (natáčení), pronajímatel nezaručuje čistotu zvukové stopy.
 • Nábytek a interiérové vybavení se může lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a médiích (webové stránky, Facebook, Instagram).
 • Nájemce bere na vědomí, že je celý prostor monitorován kamerovým systémem s detekcí pohybu a odposlechem.
 

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace bez udání důvodu. Platba za pronájem bude v takovém případě bezodkladně vrácena na účet nájemce.

 

7. Zrušení nebo změna rezervace ze strany pronajímatele

Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit rezervaci nájemce z důvodů mimořádných okolností, které znemožňují využití studia, jako jsou například neplánované opravy, havárie nebo jiné neodkladné situace. V takovém případě se pronajímatel zavazuje:

 • Informovat nájemce o zrušení nebo změně rezervace co nejdříve, ideálně s předstihem nejméně 48 hodin.
 • Nabídnout nájemci alternativní termíny pro pronájem nebo možnost plného vrácení již zaplaceného nájemného.
 • Nájemce nebude činit žádné další poplatky za přesunutí rezervace na jiný termín v důsledku změny ze strany pronajímatele.
 • V případě zrušení rezervace pronajímatelem bude nájemci vrácena celá zaplacená částka bez zbytečného odkladu.

Pronajímatel nenese odpovědnost za případné náklady nebo ztráty, které nájemci vzniknou v důsledku zrušení nebo změny rezervace, s výjimkou vrácení již zaplaceného nájemného.

 

8. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Nájemce, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronájem jako aktivitu využití volného času, přičemž pronajímatel poskytuje svoje plnění v přesně určeném termínu, a z tohoto důvodu nájemce, který je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

 

9. Práva z vadného plnění

Nájemce je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese info@studiostrojirna.cz. Na uvedenou adresu lze posílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí služeb pronajímatele.

Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „reklamace“) musí vždy obsahovat označení nájemce a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany pronajímatele a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku nájemce uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohl pronajímatel objektivně posoudit. Pronajímatel se zavazuje reklamaci řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení reklamace bude nájemce o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem.

 

10. Ochrana osobních údajů

Při rezervaci a využívání služeb Studia Strojírna je nájemce povinen poskytnout určité osobní údaje. Tyto údaje budou použity výhradně pro účely správy rezervací, komunikace týkající se pronájmu a pro účely zákonného vyúčtování služeb. Studio Strojírna se zavazuje k ochraně a soukromí těchto údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

 • Sběr a použití údajů: Sbíráme pouze nezbytné osobní údaje, jako jsou jméno, kontaktní informace a údaje pro fakturaci. Tyto informace jsou používány pouze pro účely správy rezervací a komunikace s nájemcem.

 • Uchování údajů: Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou příslušnými zákony a nařízeními.

 • Přístup k údajům: Přístup k osobním údajům mají pouze autorizovaní zaměstnanci Studia Strojírna a nebudou sdíleny s třetími stranami, pokud to není nezbytně nutné pro poskytování služeb nebo pokud to nevyžaduje zákon.

 • Bezpečnost údajů: Přijímáme přiměřená technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením.

 • Práva nájemce: Nájemce má právo na přístup k jeho osobním údajům, opravu, vymazání nebo omezení zpracování svých osobních údajů. Nájemce má také právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů a právo na přenositelnost údajů.

 • Kontakt: Pro jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se zpracování osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na: info@studiostrojirna.cz

Tento bod ochrany osobních údajů je v souladu s platnými právními předpisy a zajišťuje transparentnost a bezpečnost zpracování osobních údajů nájemců.

 

 

11. Závěrečná ustanovení

Znění těchto podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 9. 2022.